Novelizace obcanskeho zakoniku od 1.7.2020

 

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.,). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2020.

Pro SVJ bude jednodušší provádět změny v prohlášení vlastníka. Pro některé změny postačí hlasy většiny vlastníků.

Pokud bude některý z vlastníků omezovat nebo bránit výkonu práv ostatním vlastníkům, je v zákoně zakotven účinnější postup, jak proti tomuto vlastníkovi zakročit. Společenství bude moci při splnění podmínek navrhnout soudu prodej jednotky vlastníka, který ostatní omezuje.

Jednodušší bude přechod dluhů nejen za správu domu a pozemku, ale i dluhů ze služeb na nového vlastníka jednotky.

Úprava se týká také předkupního práva, které bylo zjednodušeno. Předkupní právo je aktuální pouze v některých případech a na omezenější dobu než tomu bylo v minulosti.

Dále je došlo k upravení hrazení nákladů oprav společných prostor, které má vlastník jednotky k výhradnímu užívání.  Užívá-li vlastník společné části domu (např. terasu), má povinnost na své náklady provádět pouze údržbu a drobné opravy.

Zvýrazněna je povinnost vlastníků oznamovat kontaktní údaje na osoby, kterým svěřil svou jednotku do užívání a nahlásit počet osob, které budou jednotku užívat. Nově také musí hlásit jména a adresu osob, které jednotku užívají na dobu „nikoli přechodnou“. Vlastníci tak musí hlásit SVJ/správci domu i své nájemce.

Upravena byla také povinnost přispívat na správu domu a pozemku s přihlédnutím ke společným částem domu, které má vlastník ve výhradním užívání.

Zrušena byla pravidla provést vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení účetního období a splatnost přeplatku a nedoplatku. Tyto lhůty jsou totiž uvedeny v zákonu o službách č. 67/2013 Sb.

Nově musí vlastníci předem hlásit všechny podstatné úpravy své jednotky osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Vlastník také musí nahlásit činnosti v jednotce, které mohou vést k narušení klidu v domě (netýká se to přechodných činností).

Vlastníci musí také SVJ nahlásit předem, pokud budou užívat jednotku k podnikání nebo jiné činnosti, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Tím je myšleno například pronajímání jednotky na krátkou dobu (Airbnb).

Zálohy na služby – jejich výši, pokud to není upraveno stanovami, může nově určit zástupce SVJ samostatně (výbor, předseda svj).

Změna způsobu přispívání na správu domu a pozemku z příspěvků dle podílu na jiný, bude nové možná jen změnou prohlášení vlastníka. Tato změna bude i nadále možná jen souhlasem všech vlastníků.

Poslední změna se týká rozhodování shromáždění, které bude jako doposud volit správce domu, ale nebude schvalovat smlouvu s ním. Tuto pravomoc bude mít zástupce SVJ (výbor, předseda svj). To vše za podmínky, že tato otázka není upravena stanovami odlišně.

V případě, že nebude možné svolat řádné shromáždění – nesejde se nadpoloviční počet hlasů, bude postačovat 40% počet hlasů při konání náhradního shromáždění. Tato podmínka však musí být zapsána do stanov.

Plny provoz kancelare

Vážení klienti,

dnem 11.5.2020 jsme obnovili plný provoz kanceláře za dodržení hygienických opatření. Prosíme, do naší provozovny vstupujte s nasazenou rouškou. Máme pro vás k dispozici dezinfekci rukou. Zároveň provádíme pravidelný úklid desinfekčními prostředky. Naši pracovníci jsou instruováni, aby s klienty jednali pouze v roušce a po kontaktu s klientem si desinfikovali ruce. Věříme, že tato opatření budou i nadále dostatečná pro minimalizaci rizika přenosu nákazy.

Lex Covid - hlasovani mimo shromazdeni

Vážení,

nový občanský zákoník umožňuje hlasovat mimo shromáždění, pokud je řádná schůze neusnášeníschopná. Pokud je ve stanovách uvedeno, že hlasování mimo shromáždění je možné uspořádat i v jiných případech a záleží na rozhodnutí výboru/předsedy společenství jestli tuto formu zvolí, pak nebyla tato SVJ karanténou omezena. Řada SVJ, však ve stanovách tuto možnost nemá a proto bylo jejich rozhodování zablokované nemožností svolat shromáždění z důvodu zákazu shromažďování. Vláda na tento stav reagovala změnou legislativy, která již vstoupila v platnost a která umožňuje po dobu, kdy není možné svolat shromáždění z důvodu zákazu shromažďování, uspořádat hlasování mimo shromáždění. Příslušný zákon je zde http://www.cuscz.cz/files/2684MmM.pdf. Konkrétně se jedná o ustanovení § 19 až § 22, které se uplatní po dobu trvání opatření omezujících konání shromáždění

Karanténa do 11.4.

Vážení klienti,

vzhledem k prodloužení karantény, pracujeme v upraveném režimu dále. Platí tedy zásady, které jsme zavedli na začátku karantény https://vasedomy.cz/aktuality/fungovani-v-dobe-karanteny.html.

Pokračování karantény

Vážení klienti,

vláda prodloužila karanténu do 1.4. Naše fungování se proto nemění. Naši technici, i dodavatelé jsou schopní zajistit běžnou technickou správu domů (havarijní opravy, revize, běžná údržba, běžné opravy). Logicky se odsouvají akce, kdy je potřeba hromadných návštěv bytů nebo opravy a investice, o kterých se musí rozhodnout na schůzích.

Vzhledem ke střídání administrativních pracovníků na pracovišti, dojde k prodloužení doby zpracování vyúčtování. Prodloužení očekáváme u některých klientů do května. Vyúčtování průběžně zpracováváme a distribujeme klientům, rovněž vyřizujeme ostatní administrativní požadavky.

S pozdravem,

__________________________________________

Patrik Kuta
jednatel

Fungování v době karantény


Vážení klienti,

musíme vás informovat, že vzhledem k vyhlášení karantény v naší republice jsme byli nuceni zrušit úřední hodiny naší kanceláře. Kancelář nebude do odvolání přístupná pro veřejnost.

Pokud by Vaše návštěva s ohledem na potřebu konzultace či předání písemností nebo klíčů/čipů/ovladačů byla přece jen nezbytná, kontaktujte nás nejdříve telefonicky nebo e-mailem.

V rámci telefonické či e-mailové komunikace jsme Vám k dispozici. Pokud byste potřebovali zásah ve vašem bytě a jste v karanténě, sdělte nám tuto skutečnost již při prvotním telefonickém nebo e-mailovém kontaktu.

Provoz firmy

Prozatím v termínu 17.3.-24.3. se budou zaměstnanci fungovat v režimu střídání na pracovišti. Naším cílem je snížit riziko nákazy zaměstnanců a zachovat tak kontinuální fungování naší firmy. Kolegové se proto budou v kanceláři střídat a budou zajišťovat nezbytné služby pro zajištění technického fungování domů a administrativy. Technici, kteří nebudou v kanceláři, budou pracovat z domova. V pracovní době budou vyřizovat všechny běžné záležitosti po telefonu/e-mailu. Ve výjimečných záležitostech, které nesnesou odkladu, budou navštěvovat domy. Běžná údržba a naši dodavatelé, včetně havarijní služby aktuálně fungují v běžném režimu.

Vzhledem k tomu, že situace se může průběžně měnit, prosíme sledujte náš web, kde budeme zveřejňovat v aktualitách další informace.

S pozdravem,

__________________________________________

Patrik Kuta
jednatel

 

Koronavirus - ochrana zaměstnanců

Vážení klienti,

pokud jste v karanténě a potřebujete zásah ve vašem bytě nebo nebytovém prostoru, prosíme sdělte nám informaci o vaší karanténě při domlouvání návštěvy s naším pracovníkem.

Zaměstnanci SVJ a BD - aktuální povinnosti

Zpracovali jsme pro vás přehled aktuálních povinností SVJ a BD vůči finanční správě a zaměstnancům v roce 2020. Informace naleznete zde http://vasedomy.cz/povinnosti-vuci-financni-sprave-a-zamestnancum.html

Vánoční přání klientům - Vaše domy, s.r.o.

Zhodnocení finančních prostředků SVJ a BD a pojištění vkladů

V tomto roce začaly banky pozvolna zvyšovat úrokové sazby na běžných a spořících účtech. Zástupci SVJ a BD, by s péčí řádného hospodáře, měli zvážit zda jsou finanční prostředky jejich subjektů řádně zhodnocovány. Z důvodu ochrany a likvidity finančních prostředků jsou pro uložení finančních prostředků SVJ a BD používány běžné účty, spořící účty a termínované vklady bank. Důležitým aspektem je také zákonné pojištění vkladů do výše 100tis. EUR u jednoho bankovního ústavu. Nad tuto částku již prostředky nejsou pojištěny. Pokud má SVJ nebo BD vyšší částky uložené u jedné banky, měli by zástupci v rámci své odpovědnosti zvážit rozložení prostředků do více bank.

Aktuálně nás oslovila nabídka UniCredit bank, která nabízí úročení vkladu na běžném účtu 1% v rámci kampaně "Konta DOMOV".

Posouzení dodávek plynu a elektřiny

Vážení klienti,

při optimalizaci dodávek plynu a elektřiny u našich klientů spolupracujeme s mimo jiné s firmou Optimal Energy. Zpracovávají pro domy v naší správě posouzení dodávky uvedených komodit dle aktuálních cen jednotlivých dodavatelů. Firma nám nabídla, že může posloužit i obyvatelům domů v naší správě, kteří mají uzavřené individuální smlouvy na dodávky plynu a elektřiny.

Pokud budete chtít zpracovat posouzení dodavatelů elektřiny a plynu, můžete se obracet na pana Prokeše na níže uvedených kontaktech.

 

Znáte nějaké úspory, která Vás nestojí ani korunu, mají nulové riziko a máte

je pravidelně každý rok? Neznáte? Pak využijte služby energetického poradce.

Energetický poradce Vám sníží platby za odebírané energie

 

Víte, kolik aktuálně stojí KWh elektřiny? Kolik stojí kubík plynu? Víte, jaké ceny platíte? Je to málo nebo hodně? Máte někoho, kdo Vám každý rok pohlídá dobrou cenu?

 

Společnost Optimal Energy a.s. se zabývá poradenstvím v oblasti úspor nákupních cen energií (elektřina, plyn) pro firmy, SVJ, BD, rodinné domy i jednotlivé byty. Našim klientům jsme již ušetřili více než 3 miliardy Kč přechodem k levnějším dodavatelům. 

 

Jsme největší poradenskou firmou na energetickém trhu ČR a fungujeme podobně jako poradci na pojišťovacím trhu, kteří vyhledávají pro klienty nejvýhodnější pojistné smlouvy. Klient nic neplatí, protože poradci mají provize od pojišťoven. My to děláme podobně na trhu s energiemi. Na rozdíl od pojištění ale dodavatelé energií své ceny často jednostranně zvyšují a využívají toho, že klienti se v těchto cenách nevyznají. S koncem roku budou dodavatelé opět rozesílat oznámení o zdražení elektřiny. Víte, že se Vás toto zdražení týkat nemusí a stávající ceny si můžete naopak snížit?

 

Pokud Vám dává smysl mít zdarma svého pojišťovacího poradce, protože Vám ukáže možnosti, jak ušetřit na pojistkách bez ztráty jejich kvality, zvažte možnost mít také zdarma svého energetického poradce. Ukáže Vám možnosti, jak na Vašich odběrných místech ušetřit za energie od několika tisíc u bytů až po desítky tisíc u domů ročně.

 

Na základě průběžných analýz trhu s energiemi Vám bezplatně provedeme porovnání Vašich stávajících cen energií s nejvýhodnějšími nabídkami ověřených a spolehlivých dodavatelů energií na trhu v ČR. V případě, že zjištěné úspory pro Vás budou zajímavé a rozhodnete se na základě nich pro změnu, bezplatně pro Vás zajistíme i bezproblémový přechod ke zvoleným levnějším dodavatelům energií, takže se nemusíte o nic starat a přitom šetříte na cenách energií i na distribučních poplatcích.

 

Máte-li u stávajících dodavatelů energií uzavřeny smlouvy s víceletými úvazky, necháme je doběhnout, abyste neplatili žádné sankce, nebo je dokážeme bez sankcí vypovědět dle Energetického zákona. Již nyní Vám ale nabídneme levnější energie.

 

V případě zájmu o úspory plateb za energie či dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pohlídáme ceny energií a tím Vám budeme šetřit zajímavé peníze i dlouhodobě. 

S přáním příjemného dne

 

Ing. Vladimír Prokeš

energetický poradce

 

Kurzova 2245, 155 00 Praha 5

tel: 608 155 338

e-mail: prokes@quentisgroup.cz

 

Přechod na vysílání televize v kódu DVB-T2

Vážení klienti,
27. listopadu 2019 bude v Praze ukončeno vysílání multiplexu České televize v kódování DVB-T. Postupně bude zrušeno vysílání u dalších multiplexů v tomto kódování.

V bytových domech, kde je provozována společná televizní anténa, je pro přechod na nové kódování potřeba provést úpravy antén i zesilovače společné televizní antény. I po této úpravě již bude možné na společných anténách provozovat pouze televize nebo set top boxy, které podporují kódování DVB-T2.

Naši technici včas informovali zástupce domů v naší správě (výbory, předsednictva a soukromé vlastníky domů). Pokud zástupci domů odsouhlasili úpravu společné televizní antény, byla úprava provedena nebo je naplánované její provedení tak, aby nedošlo k přerušení příjmu.

Další informace o problematice naleznete na těchto odkazech:
dvb-t2.cz/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digitalni-pozemni-vysilani-dvb-t/vysilaci-sit-1/planovane-ukonceni-provozu/

Nová povinnost – dálkový odečet

Vážení klienti,

z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti plynou pro bytové domy nové povinnosti. Konkrétně se jedná o požadavky na měřidla TEPLA a TEPLÉ VODY:

 • od 25. 10. 2020 je možné instalovat pouze měřidla s dálkovým odečtem
 • do 1. 1. 2027 musí být měřidla doplněna dálkovým odečtem nebo vyměněna za měřidla s dálkovým odečtem

Vzhledem k cyklu kalibrace 4 roky pro poměrová měřidla tepla a 5let pro poměrová měřidla vody (teplé i studené), je vhodné, když se bytové domy zaměří na první termín a nová měřidla již budou instalovat pouze s dálkovým odečtem.

Směrnice dále nařizuje, že:

 • od 25. 10. 2020 musí být k dispozici odečet 2x ročně, pokud jsou ještě měřidla bez dálkového odečtu. Pokud jsou již měřidla s dálkovým odečtem, musí být k dispozici odečet 4x ročně.
 • od 1.1.2022 musí být k dispozici odečet 1x měsíčně, mimo topné období je možné vynechat odečet tepla.

V odrážkách zmiňujeme odečet a v některých materiálech je zmiňováno vyúčtování, ale bude se nejspíše jednat o sdělení spotřeby za období, nikoli o vyúčtování nákladů. V současné době není k dispozici platná česká legislativa, a proto se podmínky pro české prostředí mohou ještě upřesnit, nicméně se nedá předpokládat, že by se směrnice EU neimplementovala.

Pro bytové domy znamená tato legislativa to, že by již měly při výměně/kalibraci měřidel tepla a teplé vody měly zvážit, jestli vzhledem k času instalace splní stávající a budoucí požadavky. Dále je důležité mít jistotu, že instalovaná měřidla s dálkovým odečtem bude možné bez problémů odečítat v průběhu roku a zajistit obyvatelům přístup k informacím o spotřebě. Toto nařízení může klást velké nároky na odečtové firmy, zástupce domů a správce domů. Je proto vhodné tuto problematiku vyřešit včas.

Skutečný majitel SVJ - možná změna zákona

Dostali jsme neoficiální informaci, že by mohla být přijata novela zákona, která by zbavila společenství vlastníků povinnost do 1.1.2021 zapsat skutečného majitele. Pokud by došlo do doby účinnosti k této změně, budeme o ní naše klienty informovat. Zároveň jsme zatím pozastavili zpracovávání zápisů skutečného majitele pro klienty, kteří si tuto službu u nás objednali, aby nedošlo k marnému vynakládání prostředků.

Přerušení dodávky vody

PVK s předstihem oznámilo větší přerušení dodávek vody ve Stodůlkách 9.-10.4.2019:

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Amforová; Archeologická 1883/4; Bavorská 2879/3, 1138/6, 856/14, 2666/16, parcelní čísla: 1050/1, 1235/51, 1562/11; Bekova; Bellušova; Brdičkova (celá ulice - kromě č.p. 1878); Bronzová 2572/4, 1387/37, parc.č. 2010/172; Fantova; Flöglova; Františka Janečka; Hábova; Heranova; Holýšovská; Hostinského (celá ulice - kromě 2655/6, 1076/8); Hynka Puce; Chalabalova 1613/1, 1610/5, 1609/9, 1606/15, 1601/25, 1600/27, 1597/33, 1595/35; Chlupova; Jeremiášova 1106/1, 2581/2; Jindrova 1389/58; K Brance 1012/19; K Hájům 1233/2, 1068/4, 946/10, 821/11, 744/13, 745/15, 1318/16, 1287/22, 823/24, 1340/26, 717/28, parc.č.: 1050/285, 1235/37; Kálikova; Ke Golfu; Ke Kalvárii; Ke studánce; Kecova; Klečkova; Klementova; Klukovická; Kocianova; Kolovečská; Kopanina ev.č. 300114067; Kovářova sudá č.o. od 94/34 do 193/54, 1614/59, 545; Kuncova 1580/1, 1617/3, 2573/3a; Laurinova; Líšnická 974/3, 975/5; Lýskova 1593/38, 1589/41, 2071/53; Márova; Medunova parc.č. 160/17; Mukařovského 2934/1; Műnzerbergerových 2811/8; náměstí Junkových; Neústupného; Oistrachova parc. č. 140; Okruhová; Příčka; Siemensova; Svitákova; Šostakovičovo náměstí 1515/5; Šustalova; Tlumačovská 2833/23; Trávníčkova; U jezera (celá ulice - kromě 2031/34); V borovičkách; Vackova parc.č. 151/51; Vlachova; Waldesova; Za Mototechnou (celá ulice – kromě 2587/1, 2813/2b); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Aktuální info zde.

Napojení na hasiče - nový alternativní dodavatel

Řadu let existoval monopol jedné firmy, která mohla zajišťovat on-line napojení elektrické požární signalizace na hasičský záchranný sbor. V současné době nabízí tyto služby nová firma. Firma nabízí podstatně nižší cenu, ale je potřebná značná investice do přechodu na novou technologii. Bohužel máme informace, že původní firma do dvou let skončí právě pro to, že nechce přejít na novou technologii komunikace. Je tedy otázka, zda nebude po této době existovat opět jen jeden dodavatel. Našim klientům postupně předkládáme nabídky alternativního dodavatele uvedených služeb.

Odměny - zvýšení hranice pro sociální pojištění

Od 1.1.2019 byla zvýšena hranice pro povinnost odvádět sociální pojištění z odměn statutárních orgánů (členů výborů a představenstev). Původní hranice 2499,-Kč/měsíčně byla zvýšena na 2999,-Kč/měsíčně. Je tedy možné vyplácet odměny 2999,-Kč měsíčně bez povinnosti odvádět sociální pojištění.

Vánoční přání

Všem našim klientům i dalším dobrým lidem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný start do nového roku.

Vaše domy, s.r.o.

Evidence skutečných majitelů - nová povinnost pro SVJ a BD

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat o nové povinnosti, kterou na vás klade státní správa. Stát se rozhodl definovat a evidovat skutečné majitele všech právnických osob. Bohužel se tato povinnost vztahuje i na SVJ, BD. Jsou stanoveny lhůty pro splnění této povinnosti.

Kompletní informace naleleznete v sekci Informace pro zástupce domů.

 

Zvýšení pojištění odpovědnosti - Vaše domy, s.r.o.

Vzhledem k rostoucímu počtu klientů a také díky tomu, že vykonáváme již v několika domech funkci předsedy společenství, jsme se rozhodli zvýšit pojistnou částku pro krytí podnikatelských rizik. Pojistná částka pro odpovědnost za škodu způsobenou klientovi činí nyní 10.000.000 Kč.

Omezený provoz kanceláře - 19.9.2018

Dne 19.9. budou všichni zaměstnanci větší část dne na školení, proto bude provoz naší kanceláře omezený. Omlouváme se za případné obtíže.

Přechod na vyšší zabezepčení Internetu

V průběhu července dochází k aktualizaci webových prohlížečů. Nově budou vyžadovalt šifrování přihlašovacích údajů - protokol https. U webů, které nepoužívají šifrovaný protokol https, prohlížeče hlásí - nezabezpečený web a mohou odmítnout přístup.

My jsme již v počátkem května objednali aktualizaci našeho webu. Bohužel do dnešního dne nám dodavatel ani přes mnohé urgence a zaplacenou zálohu objednané řešení nedodal. Může se proto stát, že vám bude prohlížeč při přístupu k našemu webu hlásit, že není zabezpečený. Omlouváme se za obtíže při přístupu k našemu webu a ujišťujeme vás, že na odstranění problému pracujeme.

Vaše domy, s.r.o.

Nová technologie pro přeposílání zpráv

Vážení klienti,

náš poskytovatel webhostingových služeb nám oznámil, že přechází na novou technologii e-mailových konferencí. Tyto konference používáme pro komunikaci se zástupci domů. Důvodem pro změnu technologie je nižší bezpečnost současného systému, ukončení jeho podpory a omezené možnosti při filtrování nevyžádaných zpráv.

V průběhu června budou stávající konference včetně nastavení převedeny do nového systému. Převod proběhne bez výpadku. Nový systém bude fungovat stejně jako původní. Konference Vám nově bude automaticky zasílat zprávu o tom, že Vaší zprávu přeposlala účastníkům konference.

Věříme, že změna proběhne bez problémů a výhodou bude zvýšení bezpečnosti přeposílání zpráv.

GDPR - materiály rozeslány klientům

Dnes jsme našim klientům rozeslali materiály pro splnění požadavků GDPR při správě bytových domů. Dokumenty obsahují návrh dodatku ke smlouvě na správu domu, kde se zavazujeme ke splnění povinností zpracovatele, dokument pro provedení posouzení zpracování osobních údajů správcem osobních údajů a dokument s informací o zpracování osobních údajů a právy subjektu údajů pro obyvatele domů.

Pro zástupce domů jsme připravili také základní informace na našem webu.

Předpokládáme, že problematika splnění požadavků GDPR se bude dále vyvíjet a proto jsme připravení našim klientům poskytovat další informace.

Příprava na GDPR

Pro naše klienty (SVJ, BD, soukromí majitelé) připravujeme dodatek ke smlouvě pro správu domu. Tento dodatek bude obsahovat popis odpovědností správce a zpracovatele osobních údajů a zavážeme se v něm k dodržování konkrétních legislativních požadavků.

Dále připravujeme oznámení pro subjekty údajů (nájemce, vlastníky jednotek, družstevníky), které bude obsahovat označení správce a zpracovatele osobních údajů a práva subjektu vzhledem ke zpracování jeho osobních údajů. Tento dokument poskytneme našim klientům, aby jej sami nebo našim prostřednictvím distribuovali subjektům údajů.

Třetím dokumentem bude návod jak provézt analýzu zabezpečení osobních údajů zpracovávaných přímo správci údajů (SVJ, BD, soukromí majitelé). Naši klienti by si měli posoudit jaké osobní údaje, k jakým účelům a v jaké rozsahu zpracovávají. Následně by si měli posoudit, zda zpracovávají osobní údaje ke správným účelům a mají je odovídajícím způsobem zabezpečené.

Věříme, že vzhledem k současnému poznání podmínek zavedení Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů je to maximum, co je možné vykonat pro splnění legislativních podmínek.

Předkupní právo - opět v platnosti

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat, že od 1. 1. 2018 nabylo opět v platnost tzv. předkupní právo (předkupní právo neplatilo od 1.1.2015 do 31.12.2017). Pokud spoluvlastník nemovité věci převádí svůj spoluvlastnický podíl, ostatní spoluvlastníci tedy mají k převáděnému podílu předkupní právo.

Pro členy společenství vlastník a bytových družstev je důležité vědět, že toto právo se vztahuje i na spoluvlastnictví jednotek hromadných garáží a spoluvlastnictví jednotek ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

Předkupní právo, ale platí i v případě, pokud některý ze spoluvlastníků nemovité věci převádí svůj podíl bezúplatně (stanovuje se cena obvyklá). Předkupní právo neplatí, pokud se jedná o převod osobě blízké nebo jinému spoluvlastníkovi. Spoluvlastníci se nyní také mohou svého předkupního práva vzdát a to i s účinky na své právní nástupce.

Při prodeji svého podílu na jednotce tedy musí prodávající učinit spoluvlastníkům nabídku k uplatnění jejich předkupního práva, pokud spoluvlastníci nabídku, ve lhůtě určené navrhovatelem nepřijmou, jejich předkupní právo zaniká.

Pokud prodávající poruší povinnost nabídnout svůj podíl k odkoupení ostatním spoluvlastníkům, mají tito nárok na náhradu újmy, která jím tím vznikla. Porušení tohoto práva však nemá vliv na platnost uzavřené smlouvy. Nicméně poškozený spoluvlastník se může domáhat svého předkupního práva i na novém vlastníkovi podílu.

Celá problematika je, jak je zvykem v českém právu, mnohem složitější, proto doporučujeme pro konkrétní případy právní konzultaci.

 

Vánoční přání

Všem našim klientům bychom chtěli poděkovat za příjemnou spolupráci a přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

GDPR - hrozba pro SVJ a BD?

GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny zpracovatele a správce osobních údajů. Směrnice vstupuje v platnost od 25.5.2018. Obecně lze říci, že cílem této legislativy je důslednější a přesnější vymáhání pravidel, která jsou již řadu let upravena naším zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Pokud subjekt dodržuje stávající zákon, nebude mít problém přizpůsobit se drobným změnám. Konkrétní výklad pravidel se stále upřesňuje. Nejlepší zdroj aktuálních informací je Úřad na ochranu osobních údajů, který přináší v sekci Otázky a odpovědi praktické informace pro zpracovatele a správce osobních údajů.

V bytových domech osobní údaje zpracovávaní většinou správcovské firmy. Pro zpracování za účelem správy bytových domů, SVJ a družstev není potřebná registrace u úřadu. Každá správcovská firma si musí zajistit řádnou ochranu osobních údajů klientů a nesmí je používat k jinému účelu než je stanovený zákonem. V tom se s GDPR nic nemění.

Společenství a bytová družstva si však musí uvědomit, jestli osobní údaje vlastníků, nájemců a zaměstnanců, které zpracovávají, mají řádně zabezpečeny. V posledních letech si družstva a SVJ zřizovala nebo předplatila různé komunikační portály, kde jsou ukládány osobní údaje jejich členů ať už ve formě kontaktních údajů nebo třeba uložených smluv, presenčních listin, zápisů a jiných dokumentů. Zabezpečení těchto míst a smluvní ošetření zpracování osobních údajů provozovateli portálu by mělo být předmětem zkoumání. V neposlední řadě by si družstva a SVJ měla uvědomit, že je nezbytné chránit osobní údaje i v listinné podobě, na fyzických nosičích dat a v počítačích uložených například v prostorách v domě. Přístup ke všem osobním údajům a to i v archivech by měl být omezený pouze na oprávněné osoby (představitele SVJ a BD).

GDPR - je v některých článcích na internetu prezentováno s cílem vzbudit paniku a nabídnout odpovídající placená "školení", "semináře", "konzultace" a "certifikaci". Představitelé subjektů by si proto měli rozmyslet a ověřit jestli nabízené služby opravdu potřebují a zda jsou nabízeny za odpovídající cenu.

Jak je vidět, situace v implementaci GDPR je zatím ještě částečně nejasná. My však problematiku stále sledujeme a našim klientům dáme včas praktická doporučení jak na impelmentaci těchto pravidel reagovat.

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti se správou bytových domů nás vedou ke konkrétním doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností. 

 1. V bytě nenechávejte otevřená okna a balkónové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.
 2. Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.
 3. Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.
 4. Zajistěte si vybírání schránky každý týden.
 5. Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.
 6. Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.
 7. Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.
 8. Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

 

NOZ - co platilo, neplatí…

Ve své praxi se ještě občas setkáváme se dvěma zásadními otázkami při změně stanov SVJ vzniklých před 1.1. 2014. První je, zda je potřeba notáře ke změně stanov a druhá zda je nutné upravit název společenství v souladu s NOZ.

Stanovy
Některé rejstříkové soudy odmítaly vložit změnu stanov jinak než formou notářského zápisu. Na společenství tedy bylo, zda si objedná notáře a zaplatí cca 8.000- Kč za notářský zápis osvědčující změnu stanov nebo zda schválí změnu stanov bez účasti notáře a „zkusí“ zda rejstříkový soud nové stanovy do rejstříku vloží. Rovněž bylo v odborné veřejnosti zmiňováno, že soud sice může stanovy do rejstříku vložit, ale později se může ukázat tato forma změny jako neakceptovatelná. Řada společenství se proto rozhodla investovat nemalé prostředky do notářského zápisu.
Rejstříkové soudy dva a půl roku nebyly schopny sjednotit svou judikaturu. Nakonec se tak stalo a rejstříkové soudy by se měly řídit pravidlem, že společenství vzniklá před 1.1.2014 (pokud to jejich stanovy nevyžadují) nemusí provádět změny stanov formou notářského zápisu. Bohužel se zdá, že peníze marně vynaložené na notářské zápisy již společenstvím nikdo nevrátí.

Název
NOZ v § 1200 odst. 2 písm. a) vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ a označení domu. Tato podmínka byla novelizací NOZ formou zákona č. 460/2016 Sb. ze dne 14. 12. 2016 zrušena. Změna názvu společenství vzniklých před 1.1.2014 již není vyžadována.
Společenství, která změnu provedla a v termínu požadovaném NOZ investovala do následné změny všech dokumentů a informování dodavatelů, odběratelů, úřadů atd. opět vynaložila tyto prostředky zbytečně bez naděje na jejich náhradu.

Závěrem
Často se uvádí, že Češi nechávají vše na poslední chvíli, nebo rovnou požadavky legislativy ignorují. Bohužel zmíněné příklady dokládají, že tato praxe může ušetřit značné finanční prostředky a zbytečně vynaloženou energii…
 

Přijímání pošty pro SVJ a BD

Od počátku naší činnosti se potýkáme s tím, že členové výborů a předsednictev některých našich klientů nevybírají pravidelně poštovní schránky jejich společenství a družstev nebo nevyzvedávají doporučené zásilky pro tyto subjekty. Některé instituce a firmy bohužel neakceptují změnu zasílací adresy na správce nebo je tato změna pro SVJ a BD komplikovaná.

Pro několik našich klientů však mělo zanedbání vyzvedávání pošty určené jejich subjektům neblahé následky. Příkladem může být několik případů zrušení pojistné smlouvy, kdy dům byl několik měsíců nepojištěný, zrušení řízení na rejstříkovém soudu pro nedodání požadovaných dokumentů nebo prodloužení řešení pojistných událostí. Řada zákonných sankcí také hrozí od úřadů, které vyžadují komunikaci přímo s SVJ a BD.

Chtěli bychom tímto apelovat na členy výborů a předsednictev aby nezanedbávali povinnost přijímat poštu pro své subjekty. Zároveň velmi doporučujeme zřízení datové schránky pro jejich právnické osoby. Tento úkon je velmi jednoduchý a časově i technicky nenáročný (doporučujeme používat Czechpointy na úřadech, nikoli na pobočkách České pošty). Datová schránka se následně nastaví tak, aby zasílala výzvy k vyzvednutí dokumentů. Datová schránka nevyřeší všechnu důležitou korespondenci, ale významnou část ano protože například státní správa je povinná přes DS komunikovat přednostně. Zároveň se také zjednodušuje komunikace druhým směrem, kdy místo tisku dokumentů a zasílání doporučenou poštou, je možné většinu podání jednoduše zaslat úřadům z datové schránky.

Změna sídla

V souvislosti se stěhováním do nové kanceláře jsme změnili také adresu sídla společnosti. Nyní již máme stejnou adresu sídla společnosti i kanceláře na Praze 5. Adresa: Vaše domy, s.r.o., Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5.

Změna adresy - stěhování

Vážení,

po osmi letech majitel domu, ve kterém sídlíme, prodal dům obci pro vybudování domova pro seniory. Byli jsme proto nuceni najít novou kancelář. Naše nová kancelář se nachází v historické budově v Kovářově ulici č. 23 ve Stodůlkách naproti kostelu, cca 2km od naší současné kanceláře. 

Stěhování bude probíhat 20. a 23.1.2017. V těchto dnech mohou být naše služby omezené.

Jak se k nám dostanete:

Autem: Z ulice Armády nebo Oistrachova zahnete do ulice Mládí (okolo KD Mlejn). Na první křížovatce zahnete vlevo a po cca 300m uvidíte po levé straně budovu ve které sídlíme. Parkování je přímo před budovou nebo v blízkém okolí.

Metrem: Ze stanice "Stodůlky" se vydejte na východ na Šostakovičovo náměstí. Na konci náměstí zahnete vlevo po chodníku dolů na náměstíčko. Pokračujte ve směru, ze kterého jste přišli, do uličky K Brance. Po cca 70m uvidíte vpravo budovu, ve které sídlíme (na křižovatce ulic K Brance a Kovářova).

Autobusem: Ze zastávky "Kovářova - KD Mlejn" (BUS 174, 137) se vydejte z kopce (po levé ruce budete mít KD Mlejn). Na nejbližší křižovatce zahněte vlevo, na další křižovatce opět vlevo do ulice Mládí, která přechází v ulici Kovářovou. Kovářovou ulicí směrem ke kostelu ujdete cca 300m a vlevo uvidíte budovu, ve které sídlíme.

Nová adresa:

Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Mapa

Vánoční přání

Společnost Vaše domy, s.r.o. přeje všem svým klientům krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2017.

Novoročenka VD 2017

Vzdělávací vycházka po Jinonicích a Butovicích 6. 10. 2016

Vážení zástupci domů,

rádi bychom vám, jako správce vašeho domu nabídli malé poděkování za dosavadní spolupráci, a sice formou účasti na odborně komentované vzdělávací vycházce po historických Jinonicích a Butovicích dne 6.10.2016 od 17:30 hodin. Účast na vycházce je pro obyvatele námi spravovaných domů bezplatná.

Butovice - historické foto

Vycházka nás povede ze starých Jinonic, kde si ukážeme bývalý Jinonický dvůr, do starých Butovic, které si dodnes zachovaly svou venkovskou podobu a zůstaly tak v moři velkoměsta prakticky nedotčené. Zde nás čeká náves s rybníkem, několik velkých statků s barokními branami, vesnické domky a chalupy. Podíváme se také k románskému kostelu sv. Vavřince s dřevěnou zvonicí a prohlédneme si tamější romantický hřbitov. Zjistíme také kde se rozkládalo butovické hradiště, nejstarší doklad zdejšího osídlení.

Vycházku po odborné stránce povede Ing. arch. Petr Kučera, který má v popularizaci architektury značné zkušenosti a možná jste se s ním již setkali v rámci sdělovacích prostředků (více např. zde a zde  ). Zde můžete nahlédnout na reakce na vycházku po Stodůlkách v létě.

Protože počet účastníků na vycházce je kapacitně omezen, je třeba se předem zaregistrovat zde:

goo.gl/forms/y7LRc3dT43jGAOvi2

V případě, že by se na vás nedostalo místo, či nebudete mít v uvedenou dobu čas, nezoufejte. Když bude zřejmé, že by mezi vámi byl o podobné akce větší zájem, pokusíme se vycházky opakovat.


Děkujeme vám za dlouhodobou spolupráci a těšíme se na případné setkání s registrovanými dne 6. 10. 2016 v 17:30 ve vestibulu stanice metra Jinonice.

S úctou
S pozdravem,
Ing. Jan Zíka

Termín pro úpravu stanov SVJ se přibližuje

Zjišťujeme, že i řada našich klientů zatím neuvedla stanovy SVJ do souladu s Novým občanským zákoníkem. Termín je jednoznačně stanovený zákonem do 31.12.2016. Je jisté, že po tomto termínu budou desítky, možná stovky SVJ, které změnu v termínu neprovedou. Jsme však přesvědčeni, že členové výborů a předsedové společenství se vystavují velkému riziku, že ponesou případné následky nesplnění této zákonné povinnosti.

Pokoušíme se proto povinnost přizpůsobit stanovy Novému občanskému zákoníku našim klientům opět připomenout a poskytnout jim podporu pro provedení této změny.

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti se správou bytových domů nás vedou ke konkrétním doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností.

 • V bytě nenechávejte otevřená okna a balkonové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.
 • Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.
 • Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.
 • Zajistěte si vybírání schránky každý týden.
 • Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.
 • Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.
 • Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.
 • Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

S architektem po Stodůlkách - reakce účastníků

Vycházky s architektem po Stodůlkách se zúčastnilo cca dvacet osob. Kladné reakce účastníků nás velmi potěšily a motivují nás k tomu, abychom podobné akce dále pořádali. Pan architekt má zpracované povídání i o dalších čtvrtích, takže se pokusíme na podzim uspořádat další vycházku s odborným výkladem o historii a architektuře.

Reakce účastníků vycházky po Stodůlkách 16.6.2016

Děkujeme mnohokrát, že jste nám umožnili krásnou vycházku s panem architektem Kučerou.
Budeme se těšit na další, třeba ty navrhované Jinonice.
Zdravíme a přejeme hodně úspěchů a pěkné dny.
Mgr. L. Z. , A. P.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den,
dekujeme za prijemny vylet s poucenim. Bylo to moc pekne a radi se zucastnime i dalsich podobnych akci, budou-li nejake.
K.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den pane inzenyre Ziko,
Prohlidka Stodulek s Ing. arch. Kucerou se mne i manzelovi moc libila a radi bychom se zucastnili i pripadnych dalsich Vami poradanych akci.
S pozdravem
V.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

dnes jsme se s manželem zúčastnili vycházky s architektem Kučerou a chtěli bychom vám moc poděkovat, za zorganizování této akce. Přistěhovali jsme se do Stodůlek před 16 ti lety, a i když jsme si je již za ty roky docela dost prošli, přesto se nám procházka s výkladem a historickými souvislostmi velice líbila.
Moc vám za to děkujeme a pokud budete organizovat podobnou akci v některé jiné části , budeme rádi, pokud se o akci dozvíme.

Přejeme vám příjemný den.

manželé S.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den,

velice zajimavy a srozumitelný výklad po stopách historie Stodulek.

U.
 

S architektem po Stodůlkách

 Společnost Vaše domy, s.r.o. pořádá pro klienty tématickou vycházku po čtvrti Stodůlky


Vycházka: Stodůlky aneb od vesnice k sídlišti  

V rámci vycházky si prohlédneme staré Stodůlky, poznáme jejich historii a zajímavé venkovské stavby z doby, kdy byly malou vesničkou daleko za Prahou. K tomu nám pomohou historické plány a staré pohlednice. Zaměříme se však také na sídliště Stodůlky, jeho koncepci a stavební vývoj.   

Podrobnější popis

Stodůlky, to není jen stanice metra a sídliště! Stačí kousek popojít a objevíme se ve zcela jiném světě, kde se jakoby zastavil čas. V moři panelových staveb se jako zapomenutý ostrůvek objeví staré Stodůlky, vesnička, která si dodnes zachovala mnohé ze své původní venkovské atmosféry a zástavby. Najdeme zde náves se starou školou, romantický kostelík na kopci, krásné statky s barokními branami i chudé domky venkovského obyvatelstva.

V roce 1974 byly Stodůlky připojeny k Praze a v následujících dvou desetiletích obklopeny souborem panelových sídlišť Jihozápadní město pro téměř 80 000 obyvatel. Ačkoliv se ráz krajiny tímto podstatně změnil, staré Stodůlky zůstaly stranou výstavby a zachovaly si svou původní tvář.  Je zde ale ještě více, například studánka s pramenem Prokopského potoka a přilehlým přírodním parkem nebo nedaleká a rovněž zachovalá vesnice Řeporyje.

 

Kamerové systémy v bytových domech?

Jestli provozujete ve vašem domě kamerový systém, či uvažujete o jeho nové instalaci, tak vám doporučujeme prostudovat nové stanovisko č. 1/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů z 22.1.2016 dostupné zde.


Než se sami pokusíme stanovisko interpretovat, tak jsme zaslali na Úřad pro ochranu osobních údajů další zpřesňující dotazy, viz dopis.

O odpovědi úřadu vás budeme informovat.

Vánoční přání

Spokojené prožití vánočních svátků vám přejí Vaše domy, s.r.o.

Repase nebo výměna měřidel?

Bytová měřidla vody a bytové kalorimetry jsou dle zákona o metrologii tzv. stanovená měřidla. Vodoměry podléhají periodickému ověření (vyhl. 285/2011 Sb.) v intervalu 5let a kalorimetry v intervalu 4roky. Měřidla bez platného ověření nemohou být použita k rozúčtování nákladů. V bytových domech se proto opakovaně řeší otázka, zda  nechat ověřit stávající měřidla nebo pořídit nová. Pokusili jsme se shrnout hlavní faktory, které by měly být vzaty v úvahu při takovém rozhodování.

Ověření měřidel:

+ úspora nákladů (nemusí platit vždy)
- potřeba dvou návštěv v každém bytě (demontáž stávajícího měřidla + montáž bypasu; montáž ověřeného měřidla)
- spotřeba po dobu ověřování (cca 14-30dní) není měřená (pokud nejsou zapůjčená jiná měřidla)
- nutná repase měřidel
- nezrepasovatelná měřidla je nutné nahradit novými (rozdílná životnost i kalibrační lhůty u repasovaných a nových měřidel)
- omezená záruka na repasovaná měřidla (obvykle 6 měs.)

Nákup nových měřidel:

+ záruka na měřidlo (obvykle na celý první kalibrační cyklus).
+ pouze jedna návštěva v bytě (výměna starého za nové měřidlo + odečet a plombování)
+ není přerušeno měření spotřeby
- omezená nebo žádná hodnota původních měřidel (zpravidla hodnota šrotu)
- vyšší cena nového měřidla oproti repasi (nemusí platit vždy)

Domy pochopitelně volí i další možnosti jako například provedení výměny měřidel za nová s tím, že původní se uloží. Takové rozhodnutí má však další aspekty jako je otázka v jakém stavu budou oběžná měřidla po 4-5ti letech skladování. Někteří dodavatelé rovněž nabízí zrepasovaná a ověřená měřidla s omezenou zárukou a nižší cenou.

Jako správce bytových domů se setkáváme velmi často s tím, že domy preferují spíše rychlou výměnu za nová měřidla a plnou záruku před úsporou nákladů na pořízení nových měřidel. Tato úspora může být navíc snížena o náklady na individuální výměny vadných měřidel v průběhu cyklu. Včasná identifikace vadných měřidel je rovněž problematická.

Přejeme vám abyste byli se svým rozhodnutím spokojení.

 

Změny v zákoně o službách

chtěli bychom vás informovat o dalších legislativních změnách. Ve Sbírce zákonů vyšla novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění Zákon o službách č. 67/2013 Sb. Hlavním obsahem novely je změna v pravidlech pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Podrobnosti jsou určeny vyhláškou 269/2015 Sb. která nahrazuje vyhlášku 372/2001 Sb.

Změny jsou platné od vyúčtování roku 2016.

Vytápění
Společenství vlastníků a bytová družstva mají větší volnost v rozdělení nákladů na základní a spotřební složku. Základní složka je rozdělena podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů. Spotřební složka je stanovena na základě odečtů bytových měřidel. Nově je zde dána možnost volby pro základní složku v rozmezí 30 - 50% nákladů (dříve 40 - 50%). Vyšší základní složka je vhodná např. pro bytový dům s větším počtem neobývaných bytů a pronajímaných nebytových prostor. Nižší základní složka by měla motivovat k úsporám tepla.

Další změna nastala v korekcích topných nákladů. V domech, ve kterých jsou osazena bytová měřidla tepla, nesmí rozdíly v nákladech bytu nebo nebytového prostoru na vytápění překročit hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměrným nákladům na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Původní hodnoty byly -40% a + 40%.  Posunutím spodní hranice ztrácí smysl se nechávat vytápět od sousedů. Posunutím horní hranice jsou zase omezeny případy, kdy uživatelé plýtvali teplem s vědomím, že po překročení horního limitu korekce jim teplo nad hranicí limitu platí ostatní. Posunutím uvedených limitů tak dochází ke spravedlivějšímu rozúčtování nákladů na vytápění.

Výroba teplé vody
U teplé vody zůstávají parametry stejné. Základní složka nákladů na teplo pro výrobu teplé vody činí 30% a spotřební složka 70%. Základní složka nákladů na studenou vodu spotřebovanou na výrobu teplé vody činí 0% a spotřební složka 100%.

Pokuty
Dále se mění výše pokuty při prodlení s plněním povinností dle zákona č. 67/2013 Sb.  Nově je pokuta stanovena na max. 50 Kč/den (původně 100Kč/den). Pokuty mohou být uplatněny například v případě prodlení uživatelů bytů a nebytových prostor s pravidelnými měsíčními platbami, nehlášením rozhodných změn pro vyúčtování, prodlení společenství nebo družstva s vyúčtováním apod.

Měřidla
Nově je rovněž lépe vymahatelná instalace, servis a odečítání bytových měřidel. Neumožní-li totiž uživatel bytu nebo nebytového prostoru instalaci měřidel, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto uživatele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů, připadajících na 1m2 podlahové plochy (teplá voda), resp. započitatelné podlahové plochy (vytápění) všech bytů a nebytových prostor.

Možnost volby mají tedy bytová družstva a společenství vlastníků ve stanovení poměru základní a spotřební složky pro vytápění. Ostatní změny platí automaticky.

Novela zákona o účetnictví 2015

21. srpna 2015 byl schválen zákon č. 221/2015, kterým se mimo jiné mění také zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl již uveřejněný ve Sbírce zákonů a pro společenství vlastníků (dále jen SV), resp. pro bytová družstva (dále jen BD) přinese následující novinky:

1.      zatřídění SV / BD do účetní kategorie

2.      povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Některé důsledky novelizovaného zákona budou spojené až s obdobím od jeho účinnosti, tedy od 1.1.2016. Některé však působí retroaktivně a vyžadují podniknutí dřívějších kroků.

Další informace si můžete přečíst v kompletním článku v sekci webu Pro zástupce domů.

Účet pro BD, či SVJ u České spořitelny

Protože ubývá počet našich klientů, kteří využívají účty u České spořitelny, obrátili jsme se na ČS s následujícím dopisem. O reakci ČS budeme naše klienty informovat.


Vážená Česká spořitelno,

píši Vám jako dlouholetý klient, ale hlavně jako jednatel společnosti, která se dlouhodobě zabývá správou bytových domů. Našim klientům, kterými jsou především společenství vlastníků jednotek a bytová družstva  poskytujeme správu technickou i ekonomickou. V rámci té ekonomické též spravujeme jejich účty vedené u různých bank. Při této činnosti sledujeme a srovnáváme služby a nabídky jednotlivých ústavů a tyto informace pak poskytujeme našim klientům tak, aby se pokud možno z naší strany cítili opečováni a měli přiměřenou jistotu, že od dodavatelů získávají pokud možno nadprůměrné služby. To je součást naší práce.

V průběhu času jsem se pokoušel jsem se vícekrát přes Tvé pracovníky upozornit na to, že Tvé bankovní služby, které typický dům potřebuje a využívá, z takového srovnání nevychází nejlépe a tázal jsem se, jestli je možnost v této věci pro naše klienty něco udělat. Bohužel musím konstatovat, že se mi nepodařilo ničeho pozitivního dosáhnout a při posledním pokusu se mi ani nikdo neozval. Domnívám se, že je to škoda. Tyto subjekty jsou z principu velmi stabilní a shromažďují dlouhodobě prostředky v řádech statisíců až milionů Kč. U Vás však na poplatcích stále platí tisíce korun ročně a nadprůměrné zůstatky nejsou víceméně úročeny. Dovolávání se nabídky dalších služeb, dostupnosti a serióznosti v dnešní době nestačí. Typickému domu totiž postačuje dobře fungující internetové bankovnictví a zákonné pojištění vkladů. To ostatní jsou parametry, které víceméně nehrají roli. Důsledkem Vašeho dosavadního přístupu je, že domů, které máme ve správě a které mají u Vás účet, znatelně ubývá. Vy sami si to můžete včetně průměrných zůstatků na těchto účtech ověřit u účtů, ke kterým jsem měl, či v současné době doposud mám přístupová práva.

Toto Vám píši z důvodu, že kupodivu je stále co zachraňovat, ale nebudete-li schopni našim klientům poskytnout nějakou výhodu, která by odpovídala současné situaci na trhu, myslím, že dispoziční práva k účtům v ČS brzy nebudu potřebovat. Již vůbec se bohužel dnes nemůže stát, že bych Vaše služby nabídl vznikajícímu subjektu, který se teprve o založení účtu rozhoduje a který se na mě o podporu v tomto rozhodnutí obrátí.

Budu rád, když se nám podaří nalézt nějakou cestu, která tuto situaci změní. Minimálně z toho důvodu, že změna účtu u takového subjektu znamená i pro nás, jako správce, práci navíc. Tento dopis zveřejňuji na našich webových stránkách a stejně tak rád zveřejním Vaší odpověď obzvlášť v případě, že bude pro naše společné klienty příznivá. Tuto formu volím proto, že jiná, osobnější, se neukázala jako účinná.
Pro jednání s Vámi jsem vždy byl a do budoucna jsem připraven.

S úctou
jednatel společnosti
Vaše domy, s.r.o.

Dlužníci a sankce

Někteří klienti se nás dotazují, jaké sankce je možné uplatnit proti dlužníkům. Proto jsme připravili aktuální přehled možných sankcí.

Společenství vlastníků, bytová družstva i soukromí majitelé domů mohou využít sankcí zakotvených v legislativě a po dlužnících vyžadovat zaplacení úroku z prodlení a poplatku z prodlení. Je ale nutné rozlišovat typy předepsaných plateb.

Úrok z prodlení je možné použít na dluh na platbách příspěvků na správu domu a pozemku dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a pro platby nájemného. Současná výše úroku z prodlení činí 8,05% ročně.

Pro dluhy na platbách (včetně záloh) za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů je možné dlužníkovi předepsat poplatek z prodlení dle z. č. 67/2013 Sb. Poplatek je možné předepsat pokud prodlení přesahuje o více než 5 dnů splatnosti platby. Výše poplatku činí za každý den prodlení jedno promile (0,001) z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Výše poplatku z prodlení tedy činí min. 36,5% ročně.

Kromě uvedených sankcích se může SVJ shodnout na vlastních sankcích, kterými mohou zatížit dlužníky. Jedná se např. o sankci za pozdní platbu. Sankce však musí být přiměřená – nesmí odporovat dobrým mravům. Pokud by dlužník rozporoval výši této sankce, o její přiměřenosti by nejspíše rozhodoval soud.

Kromě uvedených sankcích si může SVJ nebo BD odsouhlasit vlastní sankce. Jedná se např. o sankci za pozdní platbu. Sankce však musí být přiměřená – nesmí odporovat dobrým mravům. Pokud by dlužník rozporoval výši této sankce, o její přiměřenosti by nejspíše rozhodoval soud.

Jak je vidět legislativa obsahuje rozdělení sankcí pro různé typy plateb a vznikl také značný nepoměr mezi výší sankcí. Sankce, které si stanoví společenství, nemusí být právně vymahatelné. Opakovaně diskutovaným problémem je nemožnost upřednostnit pohledávky SVJ a BD před jinými věřiteli nebo alespoň zajištění informovanosti o insolvenci dlužníka. SVJ a BD tedy stále zůstávají ve velké nevýhodě ve vymáhání svých pohledávek za spoluvlastníky a družstevníky. Bohužel na tomto faktu nic nezmění ani bezchybné a včasné upomínání.

EU - nucený konec části plyn. spotřebičů

Evropská unie se již delší dobu snaží snižovat emise spojené s provozem staveb. Bohužel náklady na toto snížení nesou zpravidla uživatelé. V letošním roce nás čeká zákaz výroby většiny běžných atmosférických plynových spotřebičů (kotlů, karem, ohřívačů vody apod.). Od 26.9.2015 se již nebudou vyrábět klasické atmosférické spotřebiče s výkonem nad 10kW využívané pouze pro vytápění a s výkonem nad 30kW určené pro vytápění a současně výrobu teplé užitkové vody. Omezení se zatím netýká turbokotlů, které mají přísun vzduchu pomocí ventilátoru.

Pro uživatele zakázaných spotřebičů to bude znamenat, že pokud bude jejich spotřebič neopravitelný, nebude ho možné nahradit stejným typem. Uživatel bude moci přejít na jiný způsob vytápění nebo ohřev teplé vody. Nebo bude muset investovat do turbokotle a vyřešit nucený přísun vzduchu novým přívodem nebo komínovou vložkou. Případně bude možné přejít na kondenzační kotel s výměnou komínové vložky. Výměny komínových vložek jsou velmi nákladné a u vyšších domů mohou snadno převýšit cenu vlastního kotle. Komíny kondenzačních kotlů musí být rovněž napojeny na kanalizaci, což může být další komplikace. Vzhledem k tomu, že kondenzační kotle jsou primárně určené pro nízkoteplotní vytápění (cca 35-50°C), u klasických otopných soustav nebude kondenzační provoz využitý (pracují s teplotami cca 70-85°C). Na rozdíl od atmosférických kotlů, jsou kondenzační i turbokotle konstrukčně složitější a tím vzrůstá riziko poruch a vzrůst nákladů na opravy. Kromě drobné úspory v provozu, která bude nejspíš vykoupena vysokými náklady na instalaci a servis, může být jediným skutečně pozitivním dopadem zmíněného nařízení snížení rizika otravy kysličníkem uhelnatým, který vzniká při nedokonalém spalování v atmosférických kotlích.


Uživatelé zakázaných spotřebičů by si již nyní měli rozmyslet, jak budou postupovat v případě, že se stávající spotřebič stane v budoucnu neopravitelným. Měli by si dopředu zjistit, jakým způsobem bude potřeba upravit zejména komín a jak dlouho bude tato úprava trvat, aby nebyli překvapení technickými problémy, které mohou výměnu kotle výrazně prodloužit nebo dokonce znemožnit.


Našim klientům jsme připravení zprostředkovat konzultaci s odbornými firmami, které v této problematice působí.

V jaké výši udržovat fond oprav?

Naši klienti často řeší otázku, jakou částku by měli naspořit a udržovat ve fondu oprav, aby měli k dispozici dostatečné finanční prostředky v době kdy je budou potřebovat.

Setkali jsme se s názorem, že by měla být stanovena hodnota významných částí budovy a stanovena doba jejich životnosti. Z těchto údajů by se měl vytvořit dlouhodobý finanční plán a dle plánu fond oprav postupně naplňovat. V plánovaných obdobích konce životnosti částí domu by se potom z fondu oprav měla financovat jejich obnova.

Taková strategie vypadá lákavě, ale vidíme několik zásadních úskalí:

 • Není známa cena oprav jednotlivých částí domu (zejména v horizontu desítek let).
 • Výrobci ani znalci nejsou schopni určit životnost částí domu.
 • Pokud by se spořily prostředky na kompletní obnovu částí domu podle plánu, tyto prostředky by byly znehodnocovány inflací (nelze je efektivně zhodnocovat).

Z naší praxe vyplývá, že typické, a podle nás logické, chování vlastníků je takové, že naplní fond oprav a udržují ho v určité výši. Tuto výši stanovíme společně se zástupci domu na základě našich zkušeností. Tato částka potom tvoří finanční rezervu pro pokrytí významných (zejména nenadálých) oprav, ale nepokryje například revitalizaci celého domu. Pokud je potřeba provést významné opravy jako je rekonstrukce střechy nebo obvodového pláště apod. není problém, vzít z fondu oprav pouze základ pro tuto investici a zbytek financovat z úvěru. Takové investice se navíc plánují několik let dopředu, a proto není problém udělat ve vztahu k této investici takový plán výdajů a příjmů fondu oprav, aby se fond pohyboval stále ve výši potřebné rezervy.

Na základě naší zkušeností se správou bytových domů máme ověřeno, že i když taková strategie nevykazuje parametry vysoce sofistikovaného plánování, v praxi výborně funguje.

Jaký bankovní účet pro SVJ?

1) Nejprve je dobré uvést, že v současné době mají všechny řádně působící banky na našem trhu zákonné pojištění, které je pro jednoho klienta ekvivalentem 100.000 EUR, tedy s rezervou cca 2,7 milionu korun. Jestliže by prostředky SVJ přesahovaly tuto částku, bylo by dobré je mít rozděleny minimálně do dvou peněžních ústavů.

Samozřejmě i s tímto pojištěním by v případě problémů banky bylo složité řešit okamžitou situaci, ale kritická situace by většinou nenastala, protože dodavatelé o vás, jako klienta vesměs stojí a asi by nebyl v takovém případně problém domluvit jiný termín zaplacení a hlavně na běžné provozní náklady se peníze vybírají průběžně.

Z tohoto pohledu se jeví další diskuze o bezpečností uložených prostředků jako nadbytečná, ač to může být častý argument velkých „kamenných“ bank.

2) Dalším parametrem je možnost zhodnocení volných prostředků. Zde upozorňuji, že nelze srovnávat s možnostmi fyzických osob (kterými často někdo ze SVJ argumentuje, neboť je sám využívá), protože ty jsou obecně lepší. Je třeba se zabývat pouze nabídkami pro právnické osoby. Další podstatným omezením je, že "investice" by měla být konzervativní. Výbor nerozhoduje o svých prostředcích, ale o prostředcích svých členů. SVJ není založeno za účelem zhodnocování prostředků, ale za účelem správy domu. Mělo jednat o jisté (pojištěné) uložení prostředků, tedy opět pouze u banky buď spořící účet, nebo termínovaný vklad. Zrovna nedávno bylo provedeno srovnání těchto produktů, viz následující odkaz:

http://www.uctysporici.cz/news/vybirame-vhodny-sporici-ucet-terminovany-vklad-pro-svj/

Uvedené lze zkoumat a získané úroky je třeba porovnat s výší poplatků, viz níže. Vyšší úroky jsou pouze u termínovaných vkladů na období několika let, což není pro SVJ vhodné. Na druhou stranu zase SVJ většinou nejedná ze dne na den a několikaměsíční termínovaný vklad je jistě možný. Lze např. uzavřít více smluv o TV na např. 6 měsíců, ale s posunutou splatností tak, aby šlo vždy řešit momentální situaci.

3) Z rozsahu poskytovaných služeb je pro SVJ ve většině případů podstatné pouze dobře fungující internetové bankovnictví. Ze zkušenosti správce převážně nových domů můžeme uvést, že SVJ v podstatě jiné služby nevyužívá (nedá se např. předpokládat, že by si chtělo brát úvěr / výjimky jsou jistě možné/, využívalo platebních karet, investičních nástrojů, byly by zapotřebí návštěvy banky, atd.).

4) Dalším parametrem je výše poplatků bance. U kamenných bank je běžné, že za jejich služby platíte řádově stovky Kč měsíčně, ročně tedy jednotlivé tisíce. Když se tyto platby rozpočítají na jednotlivé byty a měsíce, tak to sice není žádná horentní suma, ale možná je to zbytečné a tyto prostředky lze v rámci SVJ investovat lépe.

Za poslední cca dva roky se nejvíce našich klientů rozhodlo pro přechod do FIO banky. Hlavním argumentem byly právě nulové poplatky (to jako správce můžeme potvrdit) a splnění veškerého výše uvedeného. Podobnou nabídku má v současné době i Equa Bank, se kterou však nemáme zatím žádné zkušenosti. V každém případě se vyplatí kontaktovat i stávající peněžní ústav, zda pro vaše SVJ nemá nějakou výhodnější nabídku. Často v dnešním konkurenčním prostředí uspějete.


Přejeme vám šťastnou volbu.

Zelená úsporám i pro bytové domy

Ministerstvo životního prostředí vypsalo na letošní rok opět program Nová zelená úsporám. Do programu se mohou zapojit i bytové domy v Praze. Maximální výdaje na jeden projekt mohou být 10 mil. Kč. Je možné kombinovat více opatření, aby došlo k co největší úspoře a tím co největší dotaci. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20% nákladů. Žádosti je možné podávat od 15. 5. do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání dotačních prostředků.

Pro naše klienty jsme připraveni zajistit další informace a podporu při zpracování projektů a žádostí.

Zákony upravující rozúčtování tepla vráceny sněmovně

Senát vrátil sněmovně k novému projednání oba zákony, které měly upravovat měření a rozúčtování tepla v bytech. Konkrétně se jedná o zákon o hospodaření energií zákon o poskytování služeb spojených s bydlením. Patrně nejzajímavější bude jednání o povinnosti instalovat v bytech měřiče tepla.

Taková kontroverzní nařízení byla v minulosti (například u termostatických hlavic) několikrát odkládána a nakonec zrušena. Doufáme, že i tentokrát ponechají zákonodárci na svobodné vůli společenství a družstev jakou metodu rozúčtování tepla zvolí a nebudou prosazovat nařízení, ze kterého profitují zejména výrobci technologií.

Již mnoho let se diskutuje o tom, že nejrozšířenější metoda rozdělování nákladů na topení s použitím indikátorů topných nákladů osazených na radiátorech, je neprůkazná a pracuje až se 100% chybou. Zároveň platí, že údajný požadavek Evropské unie na měření tepla na vstupu do každého bytu není technicky realizovatelný u domů s otopnou soustavou s více stoupačkami (např. panelové domy).

Po přijetí problematického zákona o službách a problematických ustanovení NOZ v oblasti rozúčtování nákladů v bytových domech můžeme jen doufat, že zákonodárci začnou v oblasti bydlení tvořit zákony pro občany a nebudou se snažit vnucovat nedokonalá pravidla v oblastech, kde nejsou potřeba.

Odstávka televizního vysílače 4.3.

Podle zprávy českých radiokomunikací bude ve středu 4.3.2015 prováděna plánovaná údržba televizního vysílače Praha-město. Výluka televizního vysílání potrvá od 6 do 15 hodin. Výluka rozhlasového vysílání potrvá od půlnoci do pěti ráno.

Nová sužba - on-line přístup

V závěru loňského roku jsme otestovali v pilotním projektu on-line přístup klientů do naší evidence. V první fázi jsme zajistili přístup zástupců domů k ekonomickým údajům domů, k evidenci bytů a nebytových jednotek a jejich uživatelů.  Přístupné jsou agendy evidence jednotek, předpisy, platby, dluhy, vyúčtování a dokumenty. Ve druhé fázi bude možné zřídit přístup i jednotlivým vlastníkům k informacím o jejich jednotkách včetně kompletní historie vyúčtování, aktuálních předpisů a plateb apod.

Věříme, že systém přispěje k lepší komunikaci mezi správcem a zástupci domů a mezi správcem a uživateli bytů a nebytových prostor.

Vánoční přání

Vážení klienti,

za celý kolektiv naší firmy vám přeji klidné prožití vánočných svátků a šťastný start do nového roku. Chtěl bych vám poděkovat za vaší podporu a spolupráci a věřím, že i v novém roce bude naše spolupráce úspěšná.

Za Vaše domy, s.r.o.

Patrik Kuta
jednatel

Novoročenka 2015

Nová kancelář - Praha 10

Od 1.11.2014 jsme zřídili novou kancelář pro obsluhu lokalit Praha 4,9 a 10. Zřízení nové kanceláře souvisí s rozvojem našich služeb v zmiňovaných lokalitách. Kancelář je umístěna přímo v budově pošty 100 00 ve Strašnicích. Adresa je velmi dobře zapamatovatelná: Černokostelecká 2020/20, Praha 10 a díky své poloze na známém místě nebudou  mít klienti problém nás najít. V okolí pošty je mnoho parkovacích míst a v oblasti nejsou modré zóny! Věříme, že zřízení nové kanceláře zlepší naší dostupnost klientům a přispěje ke zkvalitnění našich služeb.

Sleva na dani z příjmů pro důchodce i pro rok 2013